Winkelmandje € 0,00
  


        

Disclaimer + privacyDisclaimer


Flessenpost.nl is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Flessenpost.nl streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Flessenpost.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Flessenpost.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. Flessenpost.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Flessenpost.nl op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens of afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Flessenpost.nl. Hoewel Flessenpost.nl ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Flessenpost.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Flessenpost.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen dient u contact op te nemen met de beheerder van deze site.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Flessenpost.nl geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Flessenpost.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Flessenpost.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.


 

Privacy

A Algemeen
Flessenpost respecteert de privacy van haar klanten en stelt de bescherming daarvan te allen tijde
voorop. Flessenpost houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied.

B De website & gebruik
De website www.flessenpost.nl is anoniem te bezoeken. Alleen wanneer je producten bestelt of
contact met Flessenpost opneemt, worden relevante persoonsgegevens gevraagd.

C Verstrekken van persoonsgegeven aan derden
Flessenpost verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden met uitzondering van derden die
worden ingeschakeld bij de uitvoering van orders. Flessenpost behoudt zich echter het recht om
gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of
misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het
gebruik van onze website.

D Betalingsverkeer
De afhandeling van betalingen gebeurt met uiterste zorg en geheimhouding. Direct na bestellen ontvang je een bevestiging van de geplaatste opdracht en gekozen betaalwijze. 


E Wijzigingen in ons privacybeleid
Alle wijzigingen in de manier waarop Flessenpost persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, zullen
worden beschreven in toekomstige versies van onze "Privacy statement". Wij zullen op onze website
altijd de meest recente privacy statement beschikbaar stellen.

F Vragen, opmerkingen, contact
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over deze privacy statement of de manier waarop wij
gegevens verwerken kun je contact opnemen met:
Flessenpost
Hoofdweg 37 1175 KL  LIJNDEN
tel : +31 (0) 23-5571741
info@flessenpost.nl